Privat medlemskap

Årskontingent kr 650. Studenter halv pris. Pensjonister kr 100.

Bedriftsmedlemskap

Bedrifter med 19 eller færre ansatte kr 1 000 per år.
Bedrifter med mellom 20 og 49 ansatte kr 2 000 per år.
Bedrifter med mellom 50 og 249 ansatte kr 3 500 per år.
Bedrifter med flere enn 250 ansatte kr 5 000 per år.

Meld deg inn i HMS - faglig forum

HMS-faglig forum

ble stiftet i 1974 under navnet Verneledernes Samarbeidsforum og skiftet navn fra Vernepersonalets Samarbeidsforum til HMS-faglig forum i 2003.

HMS-faglig nettverk
Et godt arbeidsmiljø lønner seg. Det bidrar til høy kvalitet og gjør virksomheten attraktiv som arbeidsplass. Det er viktig at virksomhetens nøkkelpersoner innen HMS er faglig oppdatert og har kontakt med andre virksomheter. Gjennom nettverket i HMS-faglig forum kan man raskt orientere seg om ulike løsninger på praktiske problemer.

Hvem er vi?
HMS-faglig forum er et tverrfaglig nettverk for verne- og helsepersonale og andre som har sin hovedbeskjeftigelse innen helse, miljø og sikkerhet, HMS.  Gjennom erfaringsutveksling, nettverksbygging og ulike konferanseaktiviteter arbeider vi for å styrke bedriftenes HMS-arbeid og deres evne til å skape et trygt, sunt og helsefremmende arbeidsmiljø. 

Medlemmene i HMS-faglig forum har ulike typer bakgrunn og erfaringer innen HMS. Vi arbeider i private og offentlige virksomheter, gjerne i rådgiverfunksjoner i stab eller i bedriftshelsetjeneste.

HMS-faglig forum er organisert som en forening med et sentralt styre valgt av det sentrale årsmøtet. Distriktsavdelingene ledes av et lokalt styre valgt på det lokale årsmøtet. Antall distriktsavdelinger og aktivitetene lokalt tilpasses behovet og interessen i det aktuelle området.

Medlemsfordeler
Gjennom HMS-faglig forum blir du tilsluttet et fagmiljø som kjennetegnes av bredde,  kompetanse, og praktiske erfaringer. Gjennom lokalavdelinger (der det finnes) kan du delta på frokostmøter, nettverksmøter og bedriftsbesøk. På medlemsmøtene settes relevante HMS-tema på agendaen - etter en faglig presentasjon av tema legges det opp til en åpen dialog, faglige innspill og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Presentasjoner om tema distribueres i etterkant av møtet til deltakerne. Eksempler på tema kan være beredskap, miljøstyring, arbeidsmiljø og forebygging av sykefravær, arbeid i høyden, verneutstyr, risikostyring, HMS-ansvar og -kultur etc.

Hvert år arrangeres større konferanser ulike steder i landet, med mange spennende foredrag om HMS-relevante temaer. Disse konferansene er åpne for alle, men medlemmene deltar til reduserte priser.

På organisasjonen sin hjemmeside www.hms-fagligforum.no finnes informasjon om aktuelle medlemsaktiviteter.   

Bransjer / arbeidssteder som er representert i foreningen
Foreningens medlemmer representerer et bredt spekter av virksomheter, både private og offentlige.

Eksempel på bransjer i HMS-faglig forum:

  * Prosessindustri
  * Næringsmiddelindustri
  * Legemiddelindustri
  * Byggevareprodusenter
  * Vegvesen
  * Kraftselskaper
  * Olje- og gass
  * Verkstedindustri
  * Handel
  * Media
  * Forsvaret
  * Universitet og høyskoler
  * Sykehus
  * Kommuner
  * Fylkeskommuner
  * Bygg og anlegg
  * Bedriftshelsetjenester
  * Transport
  * Service

Bli medlem!
Innmeldingsskjema for bedriftsmedlemskap og privat medlemskap finnes på

www.hms-fagligforum.no