Medlemskap

Årskontingent kr 650. Studenter halv pris. Pensjonister kr 100.

HMS-faglig forum

ble stiftet i 1974 under navnet Verneledernes Samarbeidsforum og skiftet navn fra Vernepersonalets Samarbeidsforum til HMS-faglig forum i 2003.

HMS-faglig forum
HMS-faglig forum er et tverrfaglig nettverk for verne- og helsepersonale og andre som har sin hovedbeskjeftigelse innen helse, miljø og sikkerhet, HMS.  Gjennom erfaringsutveksling, nettverksbygging og ulike konferanseaktiviteter arbeider vi for å styrke bedriftenes HMS-arbeid og deres evne til å skape et trygt, sunt og helsefremmende arbeidsmiljø. 

Medlemmene i HMS-faglig forum har ulike typer bakgrunn og erfaringer innen HMS. Vi arbeider i private og offentlige virksomheter, gjerne i rådgiverfunksjoner i stab eller i bedriftshelsetjeneste.

HMS-faglig forum er organisert som en forening med et sentralt styre valgt av det sentrale årsmøtet. Distriktsavdelingene ledes av et lokalt styre valgt på det lokale årsmøtet. Antall distriktsavdelinger og aktivitetene lokalt tilpasses behovet og interessen i det aktuelle området.

Fordeler for deg som medlem.
Gjennom HMS-faglig forum blir du tilsluttet et fagmiljø som kjennetegnes av bredde,  kompetanse, og praktiske erfaringer. Gjennom lokalavdelinger (der det finnes) kan du delta på bedriftsbesøk og dagsseminarer. Hvert år arrangeres en større konferanse med deltakere fra hele landet. Ønsker du selv å påvirke tilbudene kan du engasjere deg i HMS-faglig forum’s styrearbeid, lokalt eller sentralt. Vi legger vekt på at deltakelse i styrende organer skal bidra til faglig og personlig utvikling.

På HMS-faglig forum’s hjemmeside finner du informasjon om aktuelle medlemsaktiviteter og en diskusjonsgruppe hvor man kan søke svar på faglige spørsmål eller delta i diskusjoner.    

HMS-faglig forum er høringsinstans for Arbeidstilsynet. Det innebærer at du og din bedrift holdes orientert om endringer i lover og forskrifter og at dere har mulighet til å påvirke.  

Fordeler for din arbeidsgiver.
Et godt arbeidsmiljø lønner seg. Det bidrar til høy kvalitet og gjør virksomheten attraktiv som arbeidsplass. Det er viktig at virksomhetens nøkkelpersoner innen HMS er faglig oppdatert og har kontakt med andre virksomheter. Gjennom nettverket i HMS-faglig forum kan man raskt orientere seg om ulike løsninger på praktiske problemer. Gjensidig byttelån av måleinstrumenter og felles vurdering av underleverandører er andre eksempler på fruktbare resultater av samarbeide gjennom HMS-faglig forum.

Hvem kan bli medlem?
Foreningens målgruppe er personer som på hel- eller deltid er ansatt for å arbeide med helse, miljø og sikkerhet. Søknad om medlemskap sendes skriftlig til hovedstyret. Medlemskapet er personlig. Pensjonister betalere redusert medlemskontingent. 

Bransjer / arbeidssteder som er representert i foreningen
Foreningens medlemmer representerer et bredt spekter av virksomheter, både private og offentlige:

For eksempel:
Prosessindustri
Næringsmiddelindustri
Legemiddelindustri
Byggevareprodusenter
Vegvesen
Kraftselskaper
Offshore
Verkstedindustri
Handel
Media
Forsvaret
Universitet
Sykehus
Kommuner
Fylkeskommuner
Bygg og anlegg
Bedriftshelsetjenester
Transport
Service