Vedtekter for HMS-faglig forum

Gjeldende fra 14. mars 2019

§ 1. Navn

HMS-faglig forum

§ 2. Formål

HMS-faglig forum skal medvirke til best mulig helse, miljø og sikkerhet i virksomhetene gjennom:

1.       at medlemmene oppnår høy faglig kunnskap og praktisk ferdighet innen helse, miljø og sikkerhet,

2.       å styrke medlemmenes HMS-faglige rolle og funksjon,

3.       erfaringsutveksling mellom medlemmene,

4.       dialog med myndighetene, partene og andre aktører.

§ 3. Politiske forhold

Organisasjonen er partipolitisk nøytral.

§ 4. Medlemsopptak

1.       HMS-faglig forum tilbyr ulike medlemskap for både enkeltpersoner og bedrifter av ulik størrelse. Målgruppen for medlemskap er personer som jobber med, har ansvar for eller er interessert i helse, miljø og sikkerhet. Det er også mulig for bedrifter å søke om bedriftsmedlemskap.

2.       Inn- og utmelding skal skje skriftlig.

§ 5. Organisasjonsform

1.       Medlemmene tilsluttes organisasjonen gjennom distriktsavdelinger. Med distriktsavdelinger forstås områder som geografisk er bestemt av hovedorganisasjonen.
En avdeling kan inndeles i lokalgrupper etter geografisk beliggenhet eller andre behov. Det kan opprettes ny distriktsinndeling etter fylkesgrensene med lokale tillempninger der dette er ønsket.

2.       Organisasjonen ledes av et hovedstyre som velges av årsmøtet.

3.       Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.

4.       Hovedstyret innkaller styremedlemmer i distriktsavdelingene til rådgivende møter ved behov.

5.       En avdeling er en fast bunden del av organisasjonen og kan ikke ved vedtak løses fra denne.

6.       Medlemmer med felles faglige eller bransjemessige interesser kan med hovedstyrets godkjenning danne særskilte fag- eller bransjegrupper.

§ 6. Årsmøtet

1.       Årsmøtet er HMS-faglig forums høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år fortrinnsvis innen utløpet av mars måned og bekjentgjøres med minst 3 måneders varsel. Innkalling sendes medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.

2.       Årsmøtet er åpent for alle medlemmer.

a.       Ved avstemninger har
          personlige medlemmer 1 stemme hver
          bedrifter med under 200 ansatte 1 stemme
          bedrifter med 200 eller flere ansatte 2 stemmer.
Stemmer gis av fremmøtte eller ved skriftlig fullmakt.

b.       Hver distriktsavdeling har i tillegg rett til 2 stemmer. Har distriktsavdelingen mer enn 50 medlemmer, har den rett til ytterligere 1 stemme. 

3.       Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være hovedstyret i hende senest 1 måned før årsmøtet.

4.       Årsmøtet skal behandle:

a.       Årsberetning fra hovedstyret

b.       Revidert regnskap

c.       Innkomne forslag

d.       Budsjett

e.       Valg av hovedstyre med varamedlemmer, 1 revisor og valgkomité (3 medlemmer, hvorav lederen utpekes av årsmøtet). Leder og nestleder velges ved særskilt valg, og bør ikke være på valg samtidig. Alle valg gjelder for 2 år.

§ 7. Hovedstyret

1.       Hovedstyret består av leder, nestleder og 2 styremedlemmer. Ved behov kan hovedstyret trekke inn ekstra ressurser, fortrinnsvis fra distriktsstyrene.

2.       Hovedstyret konstituerer seg senest en måned etter årsmøtet.

3.       Hovedstyret bør holde 4 møter pr. år.

4.       Det føres referat fra møtene. Referat sendes hovedstyrets medlemmer og distriktsavdelingene.

5.       Leder og nestleder forplikter organisasjonen og har organisasjonens signatur.

6.       Hovedstyrets plikter og rettigheter er å:

a.       lede og representere organisasjonen i samsvar med gjeldende vedtekter,

b.       gjennomføre årsmøtets vedtak,

c.       sette opp budsjett, og sørge for at midlene benyttes i organisasjonens interesse,

d.       lage årsplan, ta opp til behandling og forberede saker av felles interesse i henhold til § 2, og forelegge dem for samtlige avdelinger,

e.       gjennomgå årsmelding og revidert regnskap fra distriktsavdelingene,

f.        føre fortegnelse over organisasjonens medlemmer og sørge for at arkivet holdes i orden,

g.       fremme egne og innkomne forslag til behandling på HMS-faglig forums årsmøte,

h.       ha ansvar for å holde hjemmesiden oppdatert.

§8. Distriktsavdelinger

1.       Hver distriktsavdeling ledes av et styre. Styret velges av distriktsavdelingens årsmøte. Styret bør bestå av minst 4 medlemmer. Leder og nestleder velges ved særskilt valg, og bør ikke være på valg samtidig.
Det velges 1 revisor og 1 medlem til valgkomite.
Alle valg er for 2 år.

2.       Ordinært årsmøte holdes hvert år i januar eller februar, og innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal ha vedlagt saksliste, beretning om avdelingens virke i det forløpne år, samt revidert regnskap pr. 31. desember. 

Distriktsavdelingens styre kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen dersom det finnes hensiktsmessig.

3.       Årsmøtet skal behandle:

a.       Årsberetning fra styret

b.       Revidert regnskap

c.       Innkomne forslag

d.       Budsjett

e.       Valg i henhold til § 8.1

f.        Valg av representanter med stemmerett til hovedorganisasjonens årsmøte

4.       Ekstraordinært årsmøte kalles sammen etter beslutning av styret eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det, og må
          da avholdes senest 1 måned etter at henstillingen er mottatt.

5.       Årsberetningen, regnskap og referat fra årsmøtet sendes hovedstyret innen 1 måned etter at årsmøtet er holdt.

§ 9. Organisasjonens utgifter

1.       Utgiftene ved hovedstyremøter dekkes av organisasjonen.

2.       Til årsmøtet dekker hovedorganisasjonen reiseutgifter for inntil 2 (to) stemmeberettigede fra hver distriktsavdeling.

3.       Utgiftene ved enkeltmedlemmers tjenestereiser pålagt av hovedstyret dekkes etter statens regulativ. Tapt arbeidsfortjeneste kan refunderes.

§ 10. Utelukking av medlemmer

Et medlem som overtrer organisasjonens vedtekter, kan utelukkes. Beslutning om dette tas av hovedstyret i samarbeid med den distriktsavdeling vedkommende sogner til. Avgjørelsen om dette kan overprøves ved første ordinære årsmøte.

§ 11. Vedtektsendring

Vedtak om vedtektsendring må gjøres av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

§ 12. Oppløsning

1.       Ved eventuell oppløsning av hovedorganisasjonen, skal begrunnet forslag om dette legges fram for hovedstyret, som forelegger det på et ordinært årsmøte.
Oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall. Ved oppløsning treffer siste årsmøte bestemmelser om anvendelse av organisasjonens midler.

2.       Ved eventuell oppløsning av en distriktsavdeling, skal begrunnet forslag om dette legges fram for distriktsavdelingens årsmøte. Oppløsning må vedtas med 2/3 flertall. Blir en distriktsavdeling oppløst, er siste styre ansvarlig for at distriktsavdelingens midler og arkiv blir oversendt hovedstyret.